Stadgar

Stadgar för Chokladakademin

§ 1. Namn, säte

ChokladAkademien (CA) är en ideell förening med säte i Stockholm.

§ 2. Syfte

CA vill öka kvalitetsmedvetandet om chokladprodukter och väcka intresse för chokladens betydelse som näringsmedel och njutningsmedel.

§ 3. Medlemskap

Personer, som vill stödja CA: s verksamhet, kan antas som medlem av CA och skall som medlem erlägga av CA: s årsmöte fastställd årsavgift. Även juridisk person, som vill stödja CA: s verksamhet, kan efter styrelsebeslut i varje enskilt fall antas som företagsmedlem och skall då erlägga av CA: s årsmöte fastställd årsavgift för sådan medlem. Styrelsen äger även utse speciellt förtjänstfulla personer till hedersmedlemmar utan rösträtt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift Medlem, som trots anmaning underlåtit att erlägga medlemsavgift, anses ha utträtt ur CA.

Styrelsen äger ur CA utesluta medlem, som enligt styrelsens enhälliga mening bedöms inte längre lämplig att tillhöra CA.

§ 4. Styrelse

CA: s angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande samt högst fem och minst tre övriga ledamöter. Ordförande och styrelse väljs på föreningens årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare samt utom sig övriga funktionärer.

Varje medlem väljs på högst en treårsperiod med möjlighet till omval ytterligare högst en treårsperiod. Perioderna skall läggas så att kontinuitet uppnås inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster gäller den av mötets ordförande biträdda meningen.

§ 5. Firmateckning

CA: s firma tecknas av styrelsen eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 6. Årsmöte, sammankomster

CA: s årsmöte skall hållas senast under maj månad. Kallelse skall utfärdas via e-post, senast fjorton dagar före mötet.

Vid årsmöte äger varje närvarande medlem, fysisk som juridisk, en röst. Berättigad att rösta för juridisk person är hos CA registrerad kontaktperson eller skriftligen befullmäktigad.

Till ordförande för årsmötet väljs delegat utanför styrelsen.

Beslut fattas – med undantag varom i § 10 och § 11 stadgas – med enkel majoritet. Alla frågor avgörs genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika antal röster gäller vid öppen omröstning den av mötets ordförande biträdda meningen; vid sluten omröstning lotten.

Om så erfordras, skall vad här föreskrivits för årsmöte i alla tillämpliga delar gälla för CA: s övriga sammankomster.

§ 7. Räkenskaper, revision

För granskning av CA: s räkenskaper och styrelsens förvaltning utser CA:s årsmöte två revisorer för tiden intill dess nästa årsmöte hållits.

§ 8. Årsmötesärenden

Följande ärenden skall behandlas vid CA: s årsmöte:
1.Val av ordförande och sekreterare vid mötet
2.Val av två justeringsmän
3.Fråga om mötet behörigen utlysts
4.Godkännande av dagordning
5.Styrelsens årsberättelse
6.Revisorernas berättelse
7.Fastställande av resultat- och balansräkning
8.Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
9.Beslut med anledning av gånget räkenskapsårs resultat
10.Fastställande av verksamhetsplan samt budget för innevarande kalenderår samt verksamhetsmål för det därpå följande året
11.Fastställande av medlemsavgifter
12.Val av CA: s tillika dess styrelses ordförande
13.Beslut om antalet övriga styrelseledamöter
14.Val av övriga styrelseledamöter
15.Val av två revisorer
16.Val av ordförande samt två medlemmar till valberedningen
17.Ersättning till förtroendevalda
18.Fastställande av arbetsordning för styrelsen
19.Av styrelsen och/eller av medlem till styrelsen före den 15 januari skriftligen väckta förslag

§ 9. Expertpanel och fasta kommittéer.

Styrelsearbetet skall vara organiserat i ett antal fasta kommittéer, vilka var och en leds av en styrelseledamot. Styrelsen fastställer antalet ledamöter och utser dessa. Kommittéerna och deras ansvarsområde fastställs av årsmötet i arbetsordningen för styrelsen.

§ 10. Stadgeändring

För ändring eller tillägg till föreningens stadgar erfordras

att beslut därom fattas på två på varandra följande sammanträden, varav ett måste vara årsmöte och

att kallelsen till sammanträden innehåller ändringsförslaget samt

att vid varje sammanträde minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder förslaget.

§ 11. Upplösning av CA

För föreningens upplösning erfordras

att beslut därom fattas på två på varandra följande årsmöten och

att i kallelsen till dessa årsmöten angivits, att fråga om föreningens upplösning skall förekomma till behandling samt

att vid varje årsmöte minst tre fjärdedelar av de vid årsmötena närvarande medlemmar biträder förslaget.

Upplöses CA skall dess tillgångar och arkiv överlämnas till organisation eller företag för framdeles användning för de syften, som dessa stadgar föreskriver.

Ovanstående Stadgar antogs vid
ChokladAkademin’s ordinarie Årsmöte
den 7 januari 2003